VOP

Definice a obecná ujednání


Pro účely těchto VOP bude/budou
Penzion Rusalka (ičo:67470955), Dolní Malá Úpa . Dále jen „Poskytovatel“
a) za „Objednatele“ označen jak klient individuální, tak osoba zajišťující služby pro třetí osobu
b) ubytovací a jiné služby s nimi související budou označeny také jako „služby“
c) za uzavřenou smlouvu považováno písemné ujednání obsahující podstatné náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž je za písemnou formu považován také fax či elektronická komunikace
d) zákon č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění, označován jako „Občanský zákoník“.
VOP tvoří nedílnou součást všech předsmluvních ujednání a uzavřených smluv týkajících se realizace zejm. ubytovacích a s nimi souvisejících služeb.
VOP se stávají součástí předsmluvních ujednání okamžikem zahájení těchto jednání mezi Poskytovatelem a Objednatelem a součástí smluv okamžikem jejich uzavření.
Bude-li v rámci předsmluvního jednání nabídka Společnosti na uzavření smlouvy přijata Objednatelem s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, a to včetně dodatku či odchylky, které podstatně nemění obsah nabídky na uzavření smlouvy, vylučuje Společnost v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku přijetí takové nabídky s dodatkem nebo odchylkou a uzavření této smlouvy.
Součástí uzavření smlouvy nejsou a na smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem se nebudou aplikovat jakékoli jiné obchodní podmínky či obdobné dokumenty, na které smlouva výslovně neodkazuje. Společnost podpisem smlouvy v souladu s ustanovením § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku vylučuje uzavření jakékoliv smlouvy pro případ, kdy Objednatel k této smlouvě přiloží své obchodní podmínky, ledaže obchodní podmínky Objednatele budou Poskytovatelem výslovně a písemně akceptovány.

Článek II.
Předsmluvní ujednání

1. Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb, sjednávání jejich podmínek a potvrzení konečné objednávky ze strany Poskytovatele.
2. Objednávky služeb musejí být činěny v písemné formě a musí z nich být zřejmé, kdo je činí a co je jejich předmětem (druh služeb, termíny, ceny apod.). Objednávky musejí být zaslány recepci penzionu Rusalka.
3. Sjednávání podmínek je komunikací mezi Objednatelem a Poskytovatelem a není tudíž považováno za nabídku s dodatkem či odchylkou dle § 1731 Občanského zákoníku.
4. Podpisem objednávky, příp. potvrzením emailu, vyjadřuje Poskytovatel souhlas s poskytnutím objednaných služeb ve sjednaném rozsahu a tímto okamžikem je smlouva uzavřena.
5. Budou-li Objednatelem, příp. jím určenou osobou/zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, jsou Společnost i Objednatel povinni postupovat v souladu s tímto článkem. Společnost se zavazuje učinit maximální úsilí pro poskytnutí dodatečně požadovaných služeb, avšak jejich poskytnutí negarantuje.

Článek III.
Povinnosti smluvních stran

1. Uzavřením smlouvy vzniká Poskytovateli povinnost poskytnout Objednateli služby ve smlouvě stanovené a Objednateli povinnost tyto služby odebrat a uhradit Poskytovateli sjednanou cenu.
Článek IV.
Platební podmínky

1. Požaduje-li Poskytovatel zálohu na objednané služby, je Objednatel povinen tuto zálohu Poskytovateli řádně uhradit, tzn. ve výši a termínu splatnosti ve smlouvě uvedeném; úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovateli, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha Objednatelem řádně uhrazena, vyhrazuje si Poskytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po Objednateli odpovídající storno poplatky dle čl. IV. těchto VOP.
2. Objednatel se zavazuje uhradit daňový doklad (fakturu) ve lhůtě splatnosti v něm uvedeném; nejpozději však poslední den pobytu, není-li sjednáno jinak. Jakékoliv nesrovnalosti daňového dokladu (faktury) musí být Objednatelem reklamovány v písemné formě, a to do 5-ti dnů od data jeho obdržení. V případě, že je ze strany Poskytovatele uznána reklamace daňového dokladu (faktury) za oprávněnou, je splatnost předmětného daňového dokladu (faktury) odložena a částka uvedená v reklamovaném daňovém dokladu (faktuře) bude splatná ve lhůtě splatnosti uvedené v nově vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Reklamovaný daňový doklad (faktura), u kterého Společnost shledá reklamaci za neoprávněnou, je předmětná částka splatná v termínu splatnosti uvedeném na reklamovaném daňovém dokladu (faktuře).
3. Platba je považována za uskutečněnou v okamžiku, kdy je připsána na bankovní účet Poskytovatele uvedený na daňovém dokladu (faktuře), není-li dohodnuto jinak.
4. V případě prodlení Objednatele s úhradou platby za poskytnuté služby, má Poskytovatel právo požadovat po Objednateli vedle zaplacení dlužné částky také úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.
5. Poskytovatel si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu Objednatele k uhrazení její nejstarší pohledávky/nejstarších pohledávek, kterou/které má vůči Poskytovateli po lhůtě splatnosti.
6. Veškeré platby budou uskutečněny v měně, která odpovídá měně uvedené ve smlouvě. Ceny v měně EUR budou kalkulovány aktuálním kursem stanoveným bankou Poskytovatele platným ke dni poskytnutí služby.

Článek V.
Storno podmínky

Při zrušení rezervace se zaplacená částka nevrací. Doporučujeme pojištění rekreace.
Při předčasném odjezdu se ubytování a strava nerefundují.
Pokud nelze rekreaci uskutečnit dle článku IX. Vyšší moc, bude objednateli nabídnut jiný termín k uskutečnění rekreace.
Pokud zákazník nenastoupí v den nástupu na rekreaci, bude pokoj nabídnut k prodeji. A požadováno doplacení rekreace v plné výši.
Doporučujeme pojištění rekreace . Pojištění je možné vytvořit při zadávání rezervace, nebo na požádání před vytvořením rezervace.

Článek VI.
Reklamace služeb

1. Reklamaci služeb poskytnutých Společností je Objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy. Tato reklamace musí být uplatněna bezodkladně po zjištění nedostatků služeb, nejpozději však den následující po posledním dni, ve kterém byly Objednateli předmětné služby poskytnuty. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Článek VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit za podmínek a z důvodů stanovených zákonem nebo smlouvou. Ujednání o storno podmínkách dle těchto VOP tím není dotčeno.
2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy (v celém rozsahu nebo částečně) v případě, že objednatel poruší smlouvu podstatným způsobem, nebo opakovaně poruší kteroukoliv povinnost ze smlouvy, nebo pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky o více než 15 dnů po termínu splatnosti.
3. Smluvní strany se dohodly, že bude-li předmětem ujednání smlouva zavazující k nepřetržité/opakované činnosti (dle § 2004 odst. 3 Občanského zákoníku)u, mohou od ní smluvní strany odstoupit jen s účinky do budoucna.

Článek
VIII. Jurisdikce

1. Veškeré eventuální spory vzniklé v souvislosti s poskytování služeb ze strany Společnosti, včetně souvisejících služeb Společnosti, se řídí českým právním řádem a budou řešeny u obecného soudu Společnosti bez ohledu na sídlo/bydliště objednatele. Prioritou je řešit spory smírem.

Článek IX.
Vyšší moc

1. Není-li Společnost či Objednatel při veškerém svém úsilí schopna/schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany jinak. Vyšší mocí se rozumí zejména válka, mobilizace, vnitřní nepokoje, konfiskace, stávka, výluka, poškození hotelu a jeho zařízení následkem živelných pohrom či při vnitřních nepokojích, vývozní a dovozní omezení, exploze, epidemie, nedostatek materiálu zapříčiněný z výše uvedených důvodů; v případě zásahu vyšší moci není objednavatel či Poskytovatel oprávněn uplatňovat vůči Poskytovateli či objednateli žádné sankce či ekvivalentní nároky.

Článek X.
Další ujednání

1. Smluvní strany berou na vědomí, že odpovědnost Společnosti, Objednatele i klientů Objednatele se řídí ust. § 2894 a násl. Občanského zákoníku. Škoda bude nahrazena v penězích, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude škoda způsobena klienty objednatele a klienti uplatněnou škodu neuhradí, zavazuje se objednatel tuto škodu uhradit.
2. Společnost je oprávněna při příjezdu Objednatele vybírat od něj v recepci hotelu vratnou zálohu ve výši 30,00 EUR/osoba/pobyt, která slouží k úhradě případných škod způsobených Objednatelem včetně škod vzniklých neuhrazením svévolně čerpaných služeb (minibary, telefony, atd.). Společnost se zavazuje při odjezdu Objednatele a po vypořádání případných pohledávek dle tohoto odstavce tuto kauci, případně její část, Objednateli vrátit.
3. Shledá-li Společnost jednání Objednatele či jeho klientů za hrubé porušení ubytovacího řádu hotelu, má Společnost právo, po projednání celé věci s Objednatelem, ukončit pobyt Objednatele, příp. jeho klientů, bez náhrady, popř. účtovat objednateli smluvní pokutu až do výše celé vratné zálohy, byla-li uhrazena, nebo paušálně 100,00 EUR/pokoj.

Článek XI.
Závěrečné ustanovení

1. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 23.10.2019
2. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto podmínek zůstávají v platnosti a řídí se podmínkami platnými v době jejich vzniku.
3. Při objednání služeb, objednatel souhlasí s obchodními podmínkami.